Vaikystėje ir paauglystėje knygos mane išgelbėjo nuo nevilties – tada įsitikinau, kad kultūra yra aukščiausia vertybė.Simone de Beauvoir

Apie projektą

Projekto „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ partneriai – Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka (Lietuva) ir Černiachovsko (Įsručio) municipalinė biudžetinė įstaiga „Centralizuota bibliotekų sistema“ – siekia sukurti  šeimai palankią aplinką bibliotekose, plėtojant jų infrastruktūrą,  naujas paslaugas  ir galimybes atskleisti ir vystyti žmogiškąjį potencialą abipus sienos. Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga pagal 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Projektas pateiktas pagal 2 prioriteto „Skatinti socialinę, ekonominę ir erdvinę plėtrą“ 2.2 priemonę „Žmogiškojo potencialo vystymas gerinant socialines sąlygas, valdymą ir mokymosi galimybes“.
         
Bendras projekto tikslas – gerinti šeimos edukacinę, informacinę ir kultūrinę aplinką, prisidedant prie pasienio regionų socialinės ir ekonominės plėtros.


Specifiniai tikslai:
1.    Pagerinti Marijampolės ir Černiachovsko viešųjų bibliotekų materialinę techninę bazę.
2.    Parengti informacinę, edukacinę, kultūrinę bazę ir sukurti naujas paslaugas vartotojams.
3.    Plečiant viešųjų bibliotekų partnerystę ir bendradarbiavimą darbo su šeimomis srityje, inicijuoti patirties ir idėjų sklaidą.

Projekto biudžetas
Projekto biudžetas  - 257 881,64 EUR (890 413,73 Lt).
Paramos suma - 232 093,47 EUR (801 372,33 Lt).

Projekto dalyviai:
Tiesiogiai projekto veiklos įtakos šeimas, šeimas, globojančias neįgalius ir senus žmones, nepilnas šeimas, socialiai remtinas šeimas, jaunas šeimas.
Galutiniai naudos  gavėjai yra visi dviejų pasienio regiono bibliotekų vartotojai, kurie naudosis  kokybiškomis  paslaugomis pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui.

Pagrindinės veiklos:
-    Infrastruktūros atnaujinimas  ir pritaikymas visoms amžiaus  ir specialiųjų poreikių turinčioms šeimoms ar jų nariams.
-    Edukaciniai ir kultūriniai užsiėmimai, padedant įgyvendinti įdomius šeimų projektus abipus sienos (parodos, mokymai, susitikimai).
-    Informavimas ir bendravimas pasitelkiant informacines technologijas (interneto tinklapis, virtualūs pokalbiai).
-    Informacijos sklaida šeimoms, padedanti užmegzti vietinius ir tarptautinius ryšius (virtuali galerija, kontaktinių duomenų bazė, informacija apie krašto istoriją, turizmo, kultūros objektus).
-    Projekto partnerių bendradarbiavimas ir komunikavimas, keitimasis žiniomis ir gebėjimais (konferencija, leidinys, susitikimai).

Rezultatai:
1. Rekonstruota viena 289 m2 ploto biblioteka Marijampolėje (Lietuva).
2. Renovuota viena 226,9 m2 ploto biblioteka Įsrutyje (Rusija).
3. Šiose dviejose bibliotekose įrengtos funkcinės zonos, pritaikytos lankytojų reikmėms su dviem knygų, muzikos, žaidimų ir filmų DC ir DVD formate rinkiniais.
4. Sukurta viena interneto svetainė lietuvių, rusų ir anglų kalbomis, skirta skelbti informaciją ir skatinti pažinimą, partnerystę ir bendradarbiavimą.
5. Suorganizuotos dvi kūrybinių darbų parodos bei dvi mobilios parodos ir 10 “Skaitančių šeimų klubo” susitikimų.
6. Sukurta viena švietimo programa tolimesnių 96-ių valandų kursų organizavimui Marijampolėje (10 renginių 70-ai dalyvių) ir Įsrutyje (10 renginių 60-ai dalyvių).
7. Išleistas leidinys “Biblioteka šeimai: iššūkiai ir galimybės” (500 kopijų).
8. Marijampolėje (Lietuvoje) suorganizuota viena bendra tarptautinė konferencija 100-ui dalyvių, skirta apžvelgti projekto partnerių ir bibliotekų bendradarbiavimo rezultatus įgyvendinant “Bibliotekos šeimai” koncepciją.

Laukiamas poveikis:
-    Pagerėjęs viešosios bibliotekos įvaizdis.
-    Kokybiškai išaugusi paslaugų kokybė.
-    Išaugęs bibliotekos vartotojų skaičius.
-    Suteikta galimybė Marijampolės ir Černiachovsko (Įsruties) bendruomenėms mažinti socialinę bei geografinę atskirtį šiuolaikinėje žinių visuomenėje.